Українській спілка психотерапії та консультування

Українській спілка психотерапії та консультування

Публічна оферта

гарантії користувача та політика конфіденційності

1. Вступ
1.1. Цей договір є офіційним та публічною пропозицією Продавця укласти договір на постачання услуг та продаж товарів, що представлені на сайті zazerkalie.net. Цей договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору Покупець у повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та всі інші умови договору.
1.2. Даний Договір між вами, з одного боку, та ФОП Федоров Артем Іванович, з іншого боку, визначає порядок надання права на використання інформації та курсів з навчання психології (далі Продукту або Продуктів, Послуги або Послуг), виставлених на інтернет-сайті zazerkalie.net, власником яких є Федоров Артем Іванович. При використанні даних Товарів або Послуг ви повинні керуватися цим Договором.
2. Визначення термінів
2.1. Публічний договір (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу Товару або Товарів дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, або на отримання Послуги чи Послуг, що представлені на сайті. 
2.2. Товар або Товари; Послуга або Послуги – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті та/або вже куплений Покупцем у Продавця дистанційним способом.
2.3. Інтернет-сайт (Сайт) – інтернет-сайт Продавця за інтеренет-адресою zazerkalie.net
2.4. Покупець або Користувач – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо отримання послуг, що представлені на сайті.
2.5. Продавець або Надавач послуг – ФОП Федоров Артем Іванович (3026810559), фізична особа підприємець, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: Україна, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського 9, кв 34.
3. Предмет Договору
3.1. Продавець зобов'язується надати Покупцю Послугу або Товар, а Покупець зобов'язується сплатити і прийняти Товар або Послугу на умовах цього Договору.
3.2. Датою укладення Договору (акцептом оферти) та моментом повного та безперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розміщеної на сайті.
4. Права та обов'язки Користувача або Покупця
4.1. Покупець або Користувач має право отримувати Послугу або Товар згідно умов та способів надання послуг Продавцем.
4.2. Відповідно до положень та умов, викладених у цій угоді, ФОП Федоров Артем Іванович надає вам обмежене та виключне, що не підлягає передачі іншим особам, право на: скачування Продуктів з даного інтернет-сайту та їх прослуховування на пристроях, що знаходяться у вас у власності або використання послуг на умовах, що зазначені в цьому Договорі.
4.3. Право власності. Приймаючи умови цього Договору, ви визнаєте, що ви не претендуєте і не претендуватимете в майбутньому на будь-які авторські права щодо інформації, що представлена на Сайті.
4.4. Обмеження. Ці обмеження поширюються на використання Продуктів у будь-якому форматі, на будь-яких пристроях, а також на їх поширення за допомогою будь-яких засобів масової інформації (далі – «ЗМІ»):
(а) Забороняється копіювати дані Продукти повністю або частково, а також розповсюджувати їх за допомогою будь-яких ЗМІ.(б) Забороняється розповсюджувати або передавати дані Продукти повністю або частково в будь-яких існуючих інформаційних мережах, а також транслювати їх для широкого загалу, продавати або передавати в користування третім особам або організаціям.(c) Забороняється вносити зміни, доповнення чи поліпшення до будь-якої з цих Продуктів, а також створювати похідні інформаційні матеріали на їх основі.(г) Забороняється декомпілювати дані Продукти повністю або частково, трансформувати їх за допомогою будь-якої апаратури або будь-якими іншими способами розділяти їх на складові.(e) Забороняється використовувати ці Продукти повністю або частково в комерційних цілях, а також будь-яких інших цілях, крім особистого користування.(д) Ви берете на себе зобов'язання за будь-яких обставин виконувати та не намагатися обійти всі обмеження, викладені у цьому договорі, а також інші обмеження, передбачені законодавством України.
5. Права та обов'язки Продавця
5.1. Продавець зобов'язань:
(а) Передати Покупцеві Товар у відповідності до умов Договору та замовлення Покупця.
(б) Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.
5.2. Продавець має право:
(а) Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
(б) Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у разі, якщо відомості, зазначені Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності, або намірів Покупця чи Користувача у використанні Послуг чи Товару. 
(в) Якщо будь-якій із Сторін договору потрібна додаткова інформація, він має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю.
5.3. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
6. Ціна і Доставка Товару
6.1. Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-сайту. Всі ціни на Товари та Послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.
6.2. Ціни на Товари та Послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої сплачена Покупцем у повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
6.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-сайту не включає вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до чинних тарифів служб доставки у безпосередньо обраній ним службі доставки.
6.4. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.
6.5. Усі розрахунки проводяться у готівковій або безготівковій формі на рахунок Виконавця та підлягають сплаті у терміни вказані у рахунку або на Сайт.
7. Повернення Товару та/або коштів
7.1. Покупець має право на повернення Продавцеві товару неналежної якості. Під якістю Товару або Послуги слід розуміти повну не відповідність опису Товару або Послуги на сайті та фактичного змісту Товару або Послуги. Продавець не несе відповідальність, якщо очікування Покупця що до Товару або Послуги не виправдалось. Це не вважається невідповідністю або неналежною якістю. В цьому разі Товар або Послуга та кошти, сплачені за це – не повертаються.
7.2. Термін подання заявки: Клієнт має право подати заявку на повернення коштів 14 (чотирнадцяти) днів з моменту здійснення купівлі курсу.
7.3. Процедура подання заявки: Для подання заявки на повернення коштів клієнт повинен звернутися за телефоном технічної підтримки +380672557921 (дзвінок або Viber, WhatsApp, Telegram), під час звернення треба мати квитанцію або банківську виписку, які підтверджують придбання Послуги або Товару.
7.4. Умови повернення: Повернення коштів можливе незалежно від того, чи розпочав клієнт користування Послугою або Товаром. Компанія не утримує жодних відсотків із здійсненої оплати при поверненні коштів.
7.5. Спосіб повернення коштів: Повернення коштів буде здійснено тим самим способом, яким було здійснено купівлю. Термін повернення коштів може залежати від умов обраного платіжного сервісу.
7.6. Контактна інформація: У разі будь-яких питань чи необхідності уточнення умов повернення коштів, клієнт може звернутися до служби підтримки компанії за контактними даними, зазначеними на сайті.
8. Відповідальність
8.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного використання, зберігання Товару, купленого у Продавця.
8.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
8.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.
8.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком обставин, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань через дію таких обставин, негайно повідомляє про це іншу Сторону.
8.5 Покупець берете на себе відповідальність за захист, відшкодування збитків та забезпечення недоторканності інтересів ФОП Федоров Артем Іванович, його представників та агентів у разі початку будь-яких судових процесів та слухань, подання вимог, позовів та заяв (включаючи оплату послуг адвоката), що стосуються або пов'язані з : будь-яким порушенням умов цього Договору з боку Покупця, та будь-якими позовами третьої сторони щодо вашого належного або неналежного використання цих Продуктів.
8.6. Обмеження відповідальності. ФОП Федоров Артем Іванович та його офіційні представники або агенти не несуть жодної відповідальності за безпосередню або опосередковану шкоду, заподіяну вам виконанням зобов'язань за цією угодою або можливістю або неможливістю використання цих продуктів, включаючи, але не обмежуючись неотриманою вигодою, втратою інформації, помилками у змісті або неправильним його трактуванням, незалежно від конкретних вжитих дій, незалежно від знання чи незнання ФОП Федоров Артем Іванович про можливість виникнення зазначених наслідків. У разі виникнення відповідальності ФОП Федоров Артем Іванович в процесі виконання цього Договору або пов'язаного з ним, або пов'язаного з вашою можливістю або неможливістю використання цих продуктів, компенсація не може перевищувати загальної суми коштів, фактично сплаченої вами за доступ до цих продуктів. Положення, що визначають обмеження відповідальності та компенсації збитків, стосуються обох сторін цього Договору. Зазначений розподіл відображено в економічних термінах цього договору і є основною умовою цього Договору між сторонами. Кожне з обмежень, викладених вище, є пріоритетним і має першорядне значення у разі неможливості виконання інших умов цього Договору (включаючи обставини непереборної сили).
8.7. Достовірність інформації, безпека, можливі помилки. Незважаючи на те, що ФОП Федоров Артем Іванович докладає всіх можливих зусиль для забезпечення достовірності та точності інформаційних матеріалів, ці Продукти можуть містити помилки або інші неточності, а також можуть давати неповну, недостовірну чи неактуальну інформацію. ФОП Федоров Артем Іванович не дає жодних гарантій того, що: (а) продукти не будуть містити помилок, а інформація в них буде достовірною та актуальною; або (б) продукти будуть безперервні, у них не буде помилок чи часткової втрати інформації, а також при їх відтворенні ваші пристрої не піддадуться злому наміру, хакерській атаці або проникненню вірусів, або іншій загрозі безпеці, при цьому ФОП Федоров Артем Іванович знімає з себе всю відповідальність за наслідки, що можуть виникнути з вказаних причин.(в) За жодних обставин Продавець та його представники не несуть відповідальності перед Вами або перед будь-якими третіми особами за будь-яку непряму, випадкову, ненавмисну шкоду, включаючи втрачену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності чи діловій репутації, викликаної у зв'язку з використанням сайту, вмісту сайту чи інших матеріалів, до яких ви чи інші особи отримали доступ за допомогою сайту, навіть якщо адміністрація попереджала чи вказувала на можливість такої шкоди.
9. Зміни
9.1. ФОП Федоров Артем Іванович зберігає за собою право в будь-який момент на власний розсуд змінювати формат або зміст Продуктів або Послуг, доступних для скачування на вказаному сайті. За надання змінених або переформатованих Продуктів або Послуг може стягуватися плата. Ви погоджуєтесь з тим, що ФОП Федоров Артем Іванович у будь-який момент може видалити Продукти або заблокувати доступ до цих Продуктів повністю або частково на невизначений період часу без попереднього повідомлення.
9.2. Продавець і його представники зберігають за собою право в будь-який час змінювати оформлення сайту, його контент, список сервісів, змінювати або доповнювати скрипти, що використовуються, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на сайті, будь-які серверні програми в будь-який час з попереднім повідомленням або без такого.
10. Дані продукти не є засобом надання медичної допомоги
Інформація, що міститься в цих продуктах, не є і не претендує на те, щоб вважатися заміною консультації кваліфікованого лікаря або засобом діагностики або лікування. З будь-якими питаннями, що стосуються вашого фізичного стану та здоров'я, вам слід звернутися до свого лікаря або будь-якого іншого дипломованого фахівця у сфері медицини. Ви несете повну відповідальність за свій намір повною мірою покластися на певну інформацію, при цьому ви дієте на свій страх та ризик. Отримані Послуги або Товари обміну та поверненню не підлягають.
11. Інші умови
11.1. Отримуючи доступ до цих Продуктів або Послуг, ви підтверджуєте, що досягли віку 18 років або більше, є дієздатним громадянином, який має право укладати угоди, а також прочитали та зрозуміли всі положення та умови цього Договору та погодилися взяти на себе всі зобов'язання за цією угодою. 
11.2. Юридична сила окремих умов та положень Договору. Визнання окремих умов та положень цього Договору недійсними не позбавляє юридичної сили та не скасовує необхідності виконання інших умов та положень. У цій ситуації цей Договір слід трактувати з урахуванням опущення умов та положень, визнаних недійсними. У цьому нове трактування має позбавляти боку цього Договору матеріальної вигоди, наступної з цього договору.
11.3. Даний Договір накладає зобов'язання на обидві сторони договору і не прагне утискання інтересів ні сторін договору, ні спадкоємців їх прав, ні їх законних представників.

12. Конфіденційність та захист персональних даних
12.1. Надаючи свої персональні дані на Сайті під час реєстрації або оформлення Замовлення, Покупець або Користувач надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.
12.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію, окрім випадків визначених чинним законодавством України. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам та третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, у тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформаціївстановлено вимогами чинного законодавства України.
12.3. Продавець та його представники підтверджують збереження у таємниці Ваших реєстраційних даних, залишених Вами під час передплати на отримання інформаційного розсилання.
12.4. Приймаючи справжнє повідомлення користувача, Ви підтверджуєте, що даєте свою згоду на отримання на вказану Вами при реєстрації адресу електронної пошти рекламної інформації від Продавця у вигляді інформаційної розсилки.
13. Інші умови
13.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.
13.2. Усі суперечки, що виникають між Покупцем та Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.
13.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п.9 цього Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:
ФОП Федоров Артем ІвановичIBAN: UA613220010000026007320040362ІПН/ЄДРПОУ: 3026810559Акціонерне товариство: УНІВЕРСАЛ БАНКМФО: 322001ЄДРПОУ Банку: 21133352
Тел. +380672557921 (Telegram, Viber, WhatsApp)E-mail: moc.liamg%40289akmoytraАдреса: вул. Митрополита Василя Липківського 9, кв.34, Київ, Україна. 

Made with